Program wyborczy

Łączy Nas Uniwersytet

 

Szanowni Państwo, Droga Społeczności Akademicka!

Kandydując na zaszczytną funkcję Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pragnę zaoferować wspólnocie akademickiej moją kreatywność, pracowitość oraz bogate doświadczenie organizacyjne. Jednak nade wszystko chciałabym zadeklarować gotowość do dyskusji. Moim priorytetem będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań z Państwa udziałem.
Uważam, że rektor – w sprawach dotyczących Uczelni – powinien podejmować przemyślane i odważne decyzje, być osobą otwartą na ludzi i ich pomysły, a przede wszystkim skutecznie budować prestiż Uniwersytetu z zachowaniem najwyższych standardów oraz tradycji akademickich.

 

Moimi głównymi założeniami programowymi, które chciałabym zrealizować w nadchodzącej kadencji są:

 • Pracownicy
 • Zarządzanie i organizacja
 • Edukacja
 • Umiędzynarodowienie
 • Badania naukowe
 • Studenci i Doktoranci
 • Kultura i sport

Pracownicy i ich potencjał kluczowym elementem dla funkcjonowania i przyszłości Naszej Uczelni:

 • Wprowadzenie polityki zatrudnienia pracowników. Transparentny system zatrudnienia i awansów, wynagrodzeń, podwyżek i nagród.
 • Opracowanie oraz wdrożenie transparentnej polityki wynagradzania i motywowania finansowego pracowników, uwzględniającej jasne kryteria awansu zawodowego powiązanego ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego.
 • Uproszczony i przejrzysty system przyznawania nagród za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną.
 • Transparentny system wynagradzania za dodatkowe prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne.
 • Dywersyfikacja ścieżek kariery nauczycieli akademickich.
 • Poprawa warunków pracy oraz systemowe wsparcie rozwoju kompetencji pracowników.
 • Rozwijanie kultury organizacyjnej oraz zwiększenie wsparcia w zakresie równego traktowania, ochrony przed mobbingiem, dyskryminacją i wszelkimi formami wykluczenia.
 • Program zatrudnienia najbardziej utalentowanych absolwentów, zarówno własnych, jak i spoza Uczelni.
 • Optymalna współpraca z utalentowanymi naukowcami, umożliwiająca realizację zadań i rozwój zgodny z kompetencjami, predyspozycjami oraz zainteresowaniami naukowymi.
 • Modyfikacja i doskonalenie systemu ocen nauczycieli akademickich, uwzględniający różnorodność i specyfikę dyscyplin.
 • Rozwijanie, w konsultacji z pracownikami i związkami zawodowymi systemu motywacji pozafinansowej, w tym systemu benefitów i uaktualnienie oferty socjalnej.
 • Instytucjonalne wsparcie opieki zdrowotnej, psychologicznej, rehabilitacyjnej i socjalnej dla pracowników oraz wprowadzenie programu profilaktyki medycznej.
 • Dalsze udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Systemowe uregulowanie współpracy z emerytowanymi profesorami.

 

Zarządzanie i organizacja elementem prorozwojowej polityki Uniwersytetu:

 • Decentralizacja części kompetencji zarządczych. Zwiększenie autonomii Wydziałów i uprawnień dziekanów.
 • Zrównoważony rozwój Uczelni poprzez zapewnienie wszystkim Wydziałom warunków bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania.
 • Opracowanie planu rozwoju infrastrukturalnego, uwzględniającego strategiczne zadania Uczelni.
 • Transparentne zarządzanie finansami poprzez opracowanie mechanizmów racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków w powiązaniu z potrzebami środowiska akademickiego.
 • Modyfikacja i uproszczenie procesu obsługi pracowników, studentów i doktorantów.
 • Odciążenie nauczycieli akademickich od prac i procedur biurokratycznych.
 • Udoskonalanie i rozwój systemu informatycznego Uczelni mające na celu dalszą integrację jego funkcjonalnych obszarów.
 • Wdrożenie bardziej elastycznych procedur dotyczących zamówień publicznych.
 • Opracowanie strategii mającej na celu poprawę pozycji Uniwersytetu w rankingach uniwersyteckich.
 • Pełna dostępność rektora dla pracowników.
 • Stworzenie strategii współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Dywersyfikacja dochodów Uczelni.
 • Rozwój Uniwersytetu „przyjaznego dla środowiska”.
 • Akademicki Budżet Obywatelski Uniwersytetu.

 

Edukacja – jakość i efektywność podstawą nowoczesnego kształcenia:

 • Organizacyjne i finansowe wsparcie pracowników w unowocześnianiu programów studiów, zwiększanie interdyscyplinarności i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Wzmocnienie nacisku na przygotowanie studentów i doktorantów do budowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy po ukończeniu studiów.
 • Atrakcyjna oferta edukacji komercyjnej.
 • Stworzenie programu promującego edukację i współpracę ze szkołami, zwłaszcza województwa świętokrzyskiego z wykorzystaniem potencjału Szkoły Doktorskiej oraz Studenckich Kół Naukowych w celu popularyzacji kształcenia na Naszym Uniwersytecie.
 • Program cyklicznych spotkań i wspólnych projektów edukacyjnych oraz współudział w programie Próbna Matura i Międzynarodowy Salon Edukacyjny.

 

Umiędzynarodowienie – uczelnia bez granic dla pracowników, studentów i doktorantów:

 • Wspieranie inicjatyw na rzecz umiędzynarodowienia edukacji i badań naukowych.
 • Systemowe działania w celu stworzenia polityki rekrutacyjnej studentów z zagranicy.
 • Stworzenie przyjaznych zasad mobilnościowych.
 • Międzynarodowy program akredytacji.

 

Badania naukowe – element rozpoznawalności Uniwersytetu:

 • Transparentny system dostępu do środków finansowych przeznaczonych na badania. Jasne reguły podziału, a także możliwość „przechodzenia” środków finansowych na kolejne lata.
 • Wieloletni system zespołowych i indywidualnych grantów wewnętrznych.
 • Utworzenie międzywydziałowej oraz międzyuczelnianej platformy współpracy badawczej, umożliwiającej tworzenie zespołów badawczych w celu wspólnego aplikowania o fundusze.
 • Opracowanie i przygotowanie strategii Uniwersytetu do kolejnej ewaluacji oraz systemowe wsparcie każdej dyscypliny.
 • Zmniejszenie pensum dydaktycznego dla aktywnych naukowców.
 • Długoterminowy program wsparcia dla nauk humanistycznych i sztuki.
 • Promowanie integracji z międzynarodowymi zespołami naukowymi.
 • Program „profesor wizytujący” w tym dla zagranicznych naukowców.
 • Rozwój i optymalizacja wykorzystywania infrastruktury badawczej.
 • Opracowanie założeń planu rozwoju Uniwersytetu jako uczelni badawczej. Stworzenie i wdrożenie strategii mającej na celu udział w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uniwersytet badawczy”.

Studenci i doktoranci przyszłością Uniwersytetu:

 • Powołanie Rzecznika Praw Studentów i Doktorantów.
 • Wydziałowe strefy relaksu, rekreacji i integracji studentów.
 • Wprowadzenie programu tutoringu akademickiego. Indywidualizacja kształcenia wybitnie uzdolnionych studentów.
 • Zwiększenie wsparcia finansowego dla działalności organizacji studenckich i kół naukowych, w tym zapewnienie środków na działalność w ogólnokrajowych i międzynarodowych organizacjach studenckich.
 • Poprawa i modernizacja warunków funkcjonowania Samorządu oraz organizacji studenckich i doktoranckich.
 • Wzmocnienie systemu wsparcia w sytuacjach trudnych. Zwiększenie dostępności do poradni psychologicznej.
 • Wprowadzenie programu Najlepszy Absolwent Uniwersytetu.
 • Dalsza modernizacja Domów Studenta.
 • Program bonusowy dla studentów.

Kultura i sport – synergicznym elementem rozwoju uczelni:

 • Dalszy rozwój Biblioteki Uniwersyteckiej jako ośrodka kształcenia i kultury, miejsca spotkań i dyskusji.
 • Zwiększenie zaangażowania Uczelni w rozwój oraz promocję kultury studenckiej i doktoranckiej.
 • Wsparcie sportu akademickiego.
 • Skomunikowanie CAMPUSU i Domów Studenta ścieżką rowerową.
 • Siłownia plenerowa na terenie Miasteczka Studenckiego.