Życiorys

Urodziłam się w Zagnańsku 3 grudnia 1964 roku, ale w Zagnańsku na Wrzosach zamieszkałam w 1975 roku i mieszkam do dziś. Nie mam rodzeństwa, to między innymi z tego powodu tak bardzo doceniam obecność ludzi.

Przypadek zadecydował, że w 1983 roku rozpoczęłam studia w zakresie chemii, specjalność chemia i technologia organiczna na Wydziale Chemii Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, które ukończyłam uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika 13 lipca 1988 roku. W 1987 roku rozpoczęłam dwuletnie studia w zakresie psychologii prowadzone w ramach Uczelnianego Studium Pedagogiki i Psychologii w Krakowie, które ukończyłam obroną pracy dyplomowej w 1989 roku.

W dniu 1 października 1988 roku rozpoczęłam pracę jako asystent stażysta w Zakładzie Chemii Organicznej w Instytucie Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Pracując w Instytucie Chemii najpierw Akademii Świętokrzyskiej, potem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, a obecnie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zdobywałam kolejne stopnie naukowe. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskałam na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, broniąc z wyróżnieniem pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Czesława Wawrzeńczyka na temat „Otrzymywanie nowych syntonów do reakcji Hornera-Wadsworth-Emmonsa”.

W 2012 roku Rada tego samego Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna, specjalność chemia organiczna, na podstawie osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji zatytułowanego „Synteza  i modyfikacje strukturalne biologicznie aktywnych fosfonianów i borapochodnych o potencjalnych właściwościach biologicznych”. W roku 2017 mój dorobek publikacyjny i dydaktyczny został poddany recenzji, dzięki której Sekcja Nauk Matematycznych, Fizycznych, Chemicznych i Nauk i Ziemi oraz Prezydium Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów wydało decyzję o zaliczeniu mojej osoby do minimum kadrowego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

W sferze moich zainteresowań naukowych leży opracowywanie nowych metod syntezy i funkcjonalizacji strukturalnych bioaktywnych połączeń hetero- i makrocyklicznych oraz poszukiwane korelacji pomiędzy strukturą a właściwościami przeciwnowotworowymi, przeciwdrobnoustrojowymi i deterentnymi biologicznie aktywnych związków. Dzięki pracy zespołu naukowego, którym kieruję jestem współautorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, kilkunastu patentów, z których dwa zostały nagrodzone Srebrnym Medalem Targów 48th International Exhibition of Inventions Geneva oraz International Warsaw Invention Show, a wyniki naszych badań były prezentowane na kilkudziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Byłam promotorem dwóch prac doktorskich oraz kilkudziesięciu magisterskich. Wielokrotnie powierzano mi funkcję recenzenta w prestiżowych czasopismach naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych.

Za osiągnięcia naukowe zostałam uhonorowana trzykrotnie Nagrodą Zespołową oraz czterokrotnie Nagrodą Indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Indywidualna Nagroda JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za osiągniecia organizacyjne została mi przyznana trzykrotnie.

Pracując jako nauczyciel akademicki zawsze miałam na uwadze fakt, że uczeń świadczy o nauczycielu. Moim marzeniem jest by ktoś kiedyś o moim studencie powiedział „Skoro taki Uczeń, jaki Mistrz być musi”.

Praca ze studentami jest dla mnie źródłem ogromnej satysfakcji. W 2016 roku zostałam uhonorowana nagrodą przyznawaną przez Studentów Naszego Uniwersytetu – „Przyjaciel Studenta”, w roku 2018 podczas gali Wręczenia Nagród Środowiska Studenckiego zostałam uhonorowana zaszczytnym tytułem „Wykładowca Roku”, w 2022 roku ponownie zostałam nagrodzona statuetką „Przyjaciel Studenta”, to wydarzenia do których często wracam pamięcią i które na zawsze pozostaną w moim sercu.

Ponadto za osiągnięcia dydaktyczne została przyznana mi Nagrodą Indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Od 2017 roku jestem zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2018 roku została mi powierzona funkcja kierownika Zakładu Syntezy i Badań Strukturalnych, którą pełnię do chwili obecnej. W kadencji 2016-2020 pełniłam funkcję dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (uprzednio Wydział Matematyczno-Przyrodniczy). W kadencji 2012-2016 pełniłam funkcję wice przewodniczącej, a w kadencji 2016-2020 funkcję przewodniczącej Senackiej Komisji Rozwoju, Budżetu i Finansów.

Od 2009 roku jestem członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Sekretarzem Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej.

Za moje zasługi dla edukacji i w dowód uznania pracy na rzecz oświaty, zwłaszcza w zakresie współpracy ze środowiskiem nauczycielskim regionu świętokrzyskiego i miasta Kielc oraz za wieloletnie zaangażowanie w organizację Olimpiady Chemicznej dla uczniów szkół licealnych w roku 2013 zostałam odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Od 2019 roku do chwili obecnej pełnię funkcję przewodniczącej Świętokrzyskiego Okręgu Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Od 2020 roku pełnię funkcję prorektora do spraw kształcenia, a także funkcje przewodniczącej Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus +.

Wiem, że życie to droga – ludzie ciągle szukają tej właściwej. Czasem błądząc, trafiamy w ślepe uliczki. Wiem, że nawet jeśli jesteśmy na prostej drodze,  to spotkamy na niej przeszkody, w pokonaniu których pomagają nam ludzie, dla których liczy się wspólne dobro. Wiem, że: „Ludzie pracując razem, jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”.